Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महोत्तरी

प्रदेश नं. २

महेत्तरी, नेपाल

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महोत्तरी

प्रदेश नं. २

महेत्तरी, नेपाल

टेलिफोन निदेर्शिका


जम्मा संख्या : {{ members.length }}

सी.नं नाम कार्यालय पद महाशाखा/शाखा फोन मोबाइल इमेल
{{ ++index }} {{ member.name_other }} {{ member.name }} {{ member.office.name_other}}N/A {{ member.designation.title_other }}N/A {{ member.section.title_other}}N/A {{ member.office_phone}} {{ member.mobile}} {{ member.email}}
{{ message_nep }}
{{ ++index }} {{ member.name }} {{ member.office.name}}N/A {{ member.designation.title}}N/A {{ member.section.title}}N/A {{ member.office_phone}} {{ member.mobile}} {{ member.email}}
{{ message_eng }}
पछिल्लो अपडेट गरिएको : N/A
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers